SORU ARŞİVİ

merhaba değerli okurlarımız.
sizlere 103 sorudan oluşan bir arşiv hazırladık.

iyi çalışmalar.


I. Tapınak 
II. Dokuma 
III. Mimari 

Yukarıdakilerden hangileri Uygurların yerleşik hayata geçtiklerine kanıt olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I - II 
E) I - III 
5. 

I. Kaime 
II. Kamdu 
III. Yarmak 

Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türklerde para olarak kullanılmıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I - II 
E) II - III 
NOT: 2012 KPSS de Minber gazetesi sorulduğu için aşağıdaki sorular (6, 7, 8, 9, 10 ve 29) önem kazanmıştır. 


6. 

1 Ocak 1918'de Celal Nuri ve Suphi Nuri tarafından İstanbul'da çıkarılan ve Atatürk'ün isimsiz yazılarını yayımlayan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Vakit gazetesi 
B) Yenigün gazetesi 
C) İleri gazetesi 
D) Anadolu Ajansı 
E) Minber gazetesi 
7. 

Ankara hükûmetince yayımlanan resmî tebliğ ve cephe haberlerini yayımlayan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anadolu Ajansı 
B) Küçük Mecmua 
C) Alemdar gazetesi 
D) Tercüman gazetesi 
E) Zafer gazetesi 
8. 

Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'nin katkıları ve M. Kemal'in onayı ile kurulan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anadolu Ajansı 
B) Hakimiyetimilliye gazetesi 
C) Yenigün gazetesi 
D) İradeimilliye gazetesi 
E) Akşam gazetesi 9. 

1918'de Yunus Nadi tarafından İstanbul'da yayımlanmaya başlayan, 1920'de Ankara'ya taşınan Ankara'nın ilk günlük gazetesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hakimiyetimilliye gazetesi 
B) İkdam gazetesi 
C) Açıksöz gazetesi 
D) Ahali gazetesi 
E) Yenigün gazetesi 10. 

1918-1919 yılları arasında İzmir'de yayımlanan ve Yunan güçlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in başyazarlığını yaptığı yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İzmir'e Doğru gazetesi 
B) Hukuk-u Beşer gazetesi 
C) Zafer gazetesi 
D) Vakit gazetesi 
E) İkdam gazetesi 
11. 

Milli Mücadele Dönemi'nde toplanan son kongre aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Balıkesir Kongresi 
B) Sivas Kongresi 
C) Pozantı Kongresi 
D) Alaşehir kongresi 
E) Nazilli Kongresi 
12. 

Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Avarlar 
B) Kırgızlar 
C) Türgişler 
D) Kumanlar 
E) Hazarlar 

13. 

I. Toy 
II. İl 
III. Kengeş 

Hangileri Türk devletlerinde siyasi, sosyal ve ekonomik işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclise verilen isimler arasındadır? 

A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I - II ve III 

14. 

I. Dede Korkut Hikâyelerini ilk kez yazılı hale getirmişlerdir. 
II. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez Türkçe'ye çevirmişlerdir. 

Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karahanlılar 
B) Danişmentliler 
C) Tolunoğulları 
D) Memluklar 
E) Akkoyunlular 

15. 

Eski Türklerde, 
I. hutbe okutma 
II. kut inanışı 
III. menşur alma 

alametlerinden hangileri devlet yönetiminde kullanılmamıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) II ve III 
16. 

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangisi askerî ve siyasi başarılarından çok kültürel alandaki başarıları ile tanınmıştır? 

A) Göktürkler 
B) Türgişler 
C) Uygurlar 
D) Avarlar 
E) Bulgarlar 

17. 

Millî Mücadele Dönemi'nde "ulusal bağımsızlığımızın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine" ilk defa aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir? 

A) Sivas Kongresi 
B) Erzurum Kongresi 
C) Birinci TBMM 
D) Mısakımillî'nin kabulü 
E) Amasya Görüşmeleri 

18. 

"Ulusal Egemenlik" düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ortaya konulmuştur? 

A) Erzurum Kongresi 
B) Sivas Kongresi 
C) Amasya Protokolü 
D) Misakımillî 
E) Amasya Genelgesi 

19. 

I. Ali Fuat Cebesoy'un Batı Cephesi'ne atanması 
II. ABD mandasının reddedilmesi 
III. Sivas Kongresi'nin M. Kemal başkanlığında toplanması 

Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi'nde tartışılan sorunlar arasında yer alır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 

20. 

Cumhuriyet'in ilanı ile, 

I. Bakanlar tek tek meclis tarafından seçilir 
II. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir 
III. Başbakan, Cumhurbaşkanınca seçilir 

hangileri 1921 Anayasası'nda yer almıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) II ve III 

21. 

I. Ulusal egemenlik 
II. Ulusal sınırlar 
III. Geçici Hükumet 

Erzurum Kongresi'nde yukarıdakilerden hangilerinden ilk kez bahsedilmiştir? 

A) Yalnız II 
B) Yalnız III 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 

22. 

Kurtuluş Savaşı'nın ihtilal safhası aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile başlamıştır? 

A) Amasya Tamimi 
B) Havza Genelgesi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi 
E) Balıkesir Kongresi 
23. 

Erzurum Kongresi'nde, 

I. Ulusal sınırlar 
II. Ulusal egemenlik 
III. Mebusan Meclisinin açılması 

konularından hangilerinden ilk kez söz edilmiştir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II ve III 
24. 

Millî Mücadele Dönemi'nde; 

I. Misakımillî kararlarının kabul edilmesi 
II. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması 
III. Erzurum Kongresi'nin toplanması 

gelişmeleri aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir? 

A) I - III - II 
B) II - III - I 
C) III - II - I 
D) III - I - II 
E) I - II - III 
25. 

Mebuslar Meclisi'nin toplanması gerektiği kararı ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer almıştır? 

A) Erzurum Kongresi 
B) Misakımillî kararları 
C) Amasya Genelgesi 
D) Havza Genelgesi 
E) Sivas Kongresi 
26. 

I. Sivas Kongresi'nin toplanması 
II. Salih Paşa'nın Amasya Görüşmeleri'ne gönderilmesi 
III. Damat Ferit Hükûmeti'nin istifa etmesi 

yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? 

A) I - III - II 
B) II - III - I 
C) III - II - I 
D) III - I - II 
E) I - II - III 
27. 

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi'nde "Batı Cephesi" olarak adlandırılan cephe aşağıdakilerden hangisinde alınan kararlar sonucunda kurulmuştur? 

A) Sivas Kongresi 
B) Balıkesir ve Alaşehir kongreleri 
C) Erzurum Kongresi 
D) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti 
E) Nazilli Kongresi 

28. 

Orhan Bey Dönemi'nde İznik'te açılan ilk Osmanlı medresesinde fizikçi ve felsefeci olarak müderrislik yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ebusuud Efendi 
B) Sinan Paşa 
C) Enveri 
D) Davud-u Kayseri 
E) Koçi Bey 

29. 

20 Ocak 1921'de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu aşağıdaki yayın organlarından hangisinde yayımlanmıştır? 

A) Ceride-i Havadis 
B) İradeimilliye 
C) Hâkimiyetimilliye 
D) Albayrak 
E) Ceride-i Resmiye 

30. 

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıllarda toplanan konferanslardan biri değildir? 

A) Casablanca 
B) Tahran 
C) Balkan 
D) Yalta 
E) Potsdam 

31. 

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan, Türkçenin zenginliğini ortaya koymak ve Araplara Türkçeyi öğretmeyi amaçlayan eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divânü Lügât-it Türk 
B) Kutadgu Bilig 
C) Atabet'ül Hakayık 
D) Divân-ı Hikmet 
E) Şehname 
32. 

Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılan, Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneği sayılan, ahlaki öğütler içeren ve didaktik özellikte yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divânü Lügât-it Türk 
B) Kutadgu Bilig 
C) Atabet'ül Hakayık 
D) Divân-ı Hikmet 
E) Şehname 

33. 

Yusuf Has Hacip tarafından yazılan, Karahanlı hükümdarı Tamgaç Buğra Han'a sunulan, siyasetname özelliği taşıyan ve devlet adamlarına öğütler veren eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divânü Lügât-it Türk 
B) Kutadgu Bilig 
C) Atabet'ül Hakayık 
D) Divân-ı Hikmet 
E) Şehname 
34. 

Karahanlılar Dönemi'nde yazılan ilk Türkçe ansiklopedik sözlük olma özelliğine sahip eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divânü Lügât-it Türk 
B) Kutadgu Bilig 
C) Atabet'ül Hakayık 
D) Divân-ı Hikmet 
E) Şehname 
35. 

Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan, ahlaki öğütler içeren ve gerçeklerin eşiği anlamına gelen eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divânü Lügât-it Türk 
B) Kutadgu Bilig 
C) Atabet'ül Hakayık 
D) Divân-ı Hikmet 
E) Şehname 
36. 

Karahanlılar Dönemi'ne ait, mutluluk veren bilgi anlamına gelen ve yazarı bilinen ilk Türk-İslam esri aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divânü Lügât-it Türk 
B) Kutadgu Bilig 
C) Atabet'ül Hakayık 
D) Divân-ı Hikmet 
E) Şehname 
37. 

Firdevsi'nin Sultan Mahmut için yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divânü Lügât-it Türk 
B) Kutadgu Bilig 
C) Atabet'ül Hakayık 
D) Divân-ı Hikmet 
E) Şehname 
38. 

Zemahşeri'nin yazdığı ilk Türkçe-Farsça sözlük olma özelliğine sahip eser aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İhya'ül Ulumiddin 
B) Mukaddimet'ül-Edeb 
C) Âsâr-ül-Bâkiye 
D) El Medinet'ül Fazıla 
E) Muhakemet'ül Lügateyn 
39. 

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'ne delege göndermiştir? 

A) Bitlis 
B) Elazığ 
C) Diyarbakır 
D) Mardin 
E) Van 
40. 

Millî Mücadele adına hareket edecek bir heyet oluşturma fikri ilk kez aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkmıştır? 

A) Erzurum Kongresi 
B) Sivas Kongresi 
C) Amasya Tamimi 
D) Havza Genelgesi 
E) Amasya Görüşmeleri 
41. 

I. Müdafaa-i Hukuk 
II. Hürriyet ve İtilaf 
III. Tesanüt 
IV. Halk Zümresi 
V. Islahat 
VI. Yeşil Ordu 
VII. İstiklal 

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Birinci Mecliste yer alan gruplardan biri değildir? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 5 
E) 7 
42. 

I. Bolu, Düzce, Hendek İsyanları 
II. Cemil Çeto İsyanı 
III. Ali Batı İsyanı 

Yukarıdaki isyanlardan hangileri bölgesel direniş güçlerince bastırılmıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) Yalnız III 
43. 

Temelleri Gazneli Devleti'nde atılan ve Selçuklularda da görülen Gulam Sistemi'nin, 

I. sultana bağlı ve her an savaşa hazır asker yetiştirmek 
II. yönetim ve protokol kuralları ile ilgili eğitim vermek 
III. hazineye yük olmadan güçlü ordular yetiştirmek 

amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) II ve III 
44. 

Klasik Dönem ünlü Osmanlı mimarlarından Mimar Sinan yapıtlarında, 

I. Kâgir 
II. Barok 
III. Karkas 

üslup ya da teknolojilerinden hangilerini kullanmıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) I, II ve III 
45. 

Avrupa'da yaşanan ihtilaller Osmanlı Devleti'nde anayasal çalışmaları hızlandırmıştır. 

Azınlıkların ayrılıkçı hareketlerini önlemek amacıyla ilan edilen Kanunuesasi'nin hazırlanmasında, 

I. Cemiyet-i Mahsusa 
II. Genç Osmanlılar 
III. İttihad-ı Osmaniye 

gibi oluşum ve teşkilatlardan hangilerinin etkisi olmuştur? 

A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 46. 

I. Gümrü 
II. Moskova 
III. Mudanya 

Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Devleti'nin yaptığı antlaşmaları yok sayan bir hüküm yer almıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 
47. 

Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te TBMM'de yasalaşan kanunlar arasında gösterilemez? 

A) Saltanatın hilafetten ayrılması 
B) Osmanlı hanedanının yurt dışına çıkarılması 
C) Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması 
D) Öğretimde birlik sağlanması 
E) Ordunun siyasetten ayrılması 
48. 

1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde, 

I. demir yolları 
II. bankacılık 
III. işçi hakları 

konularından hangileri ile ilgili kararlar alınmıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 
49. 

12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nı TBMM'de ilk kez okuyan kişi kimdir? 

A) Ali Rıfat Çağatay 
B) Celalettin Arif Bey 
C) Dr. Rıza Nur 
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver 
E) Mehmet Akif Ersoy 50. 

İstiklal Marşı'nın 1930'a kadar ki bestesi kime aittir? 

A) Ali Rıfat Çağatay 
B) Celalettin Arif Bey 
C) Zeki Üngör 
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver 
E) Mehmet Akif Ersoy 51. 

İstiklal Marşı'nın 1930'dan itibaren kullanılan bestesi kime aittir? 

A) Ali Rıfat Çağatay 
B) Celalettin Arif Bey 
C) Zeki Üngör 
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver 
E) Mehmet Akif Ersoy 
52. 

I. Sevr antlaşmasının geçersizliğini kabul etmiştir. 
II. Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlettir. 
III. Misakımillî'yi kabul eden ilk devlettir. 

Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İngiltere 
B) Yunanistan 
C) Çarlık Rusya 
D) Fransa 
E) Sovyet Rusya 
53. 

I. Batı 
II. Güney 
III. Doğu 

TBMM yukarıdaki cephelerden hangilerinde yalnızca düzenli ordu birlikleri ile mücadele vermiştir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I ve III 
54. 

I. Ulufe 
II. Cülus 
III. Bistegani 

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde daimî askerlere verilen maaşlar arasında yer alır? 

A) Yalnız II 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) I ve III 
E) I, II ve III 
55. 

Türk-İslam devletlerinde vilayetlerin başında bulunan, hanedan üyesi olmayan askerî ve idari yöneticilik görevi yapan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Amil 
B) Şıhne 
C) Ulak 
D) Müşrif 
E) Muhtesip 56. 

Selçuklularda halkın dilek ve şikâyetlerinin dinlenildiği ve hukuk işlerine bakılan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Pervane Divanı 
B) Divanı Mezalim 
C) Meşveret Divanı 
D) Kengeş Divanı 
E) Divanı İstifa 57. 

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde hukuk sistemi ile ilgili kavramlardan biri değildir? 

A) Kadı 
B) Divanı Mezalim 
C) Kadı-ül Kudat 
D) Emiri Dad 
E) Müderris 58. 

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin yıkılmasında kardeşler arası taht kavgalarının etkisinin olduğu söylenemez? 

A) Memlûkler 
B) Selçuklular 
C) Hunlar 
D) Göktürkler 
E) Uygurlar 59. 

İlk Türk-İslam devletlerinde saray teşkilatında, rütbesi ne olursa olsun her dereceden devlet adamının hükümdarla görüşmesini sağlayan görevli aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çaşnigar 
B) Ulak 
C) İğdişçibaşı 
D) Hacip 
E) İlbaşı 
60. 

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde sultanların elbiselerinden ve giyimlerinden sorumlu olan görevlidir? 

A) Müşrif 
B) Arzül ceyş 
C) Camedar 
D) Çaşnigar 
E) Hacipülhüccap 
61. 

I. Asa 
II. Çetr 
III. Tudun 

Yukarıdakilerden hangileri Türk-İslam devletlerinde hükümdarlık sembolleri arasındadır? 

A) Yalnız II 
B) Yalnız I 
C) I ve III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 62. 

I. Tac Mahal 
II. Artuklu Sarayı 
III. Sultan Sencer Türbesi 

Yukarıdaki Türk-İslam devletleri tarafından yapılan eserlerden hangileri sivil mimariye örnektir? 

A) Yalnız II 
B) Yalnız I 
C) I ve III 
D) I ve II 
E) I, II ve III 63. 

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklular Dönemi'ne aittir? 

A) Nizamiye Medresesi 
B) Diyarbakır Surları 
C) Divriği Külliyesi 
D) Karatay Medresesi 
E) Ishak Paşa Sarayı 
64. 

Ribat adında ilk kervansaray örnekleri aşağıdaki devletlerden hangisi döneminde yapılmıştır? 

A) Selçuklular 
B) Gazneliler 
C) Harzemşahlar 
D) Karahanlılar 
E) Tolunoğulları 
65. 

I. Kutadgu Bilig 
II. Siyasetname 
III. Muhakemet'ül Lugateyn 

Yukarıdakilerden hangileri Karahanlılar Dönemi'ne aittir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III 66. 

Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Taarruz ile Yunan Başkomutanı General Trikopis'in esir alındığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kütahya 
B) Eskişehir 
C) İzmir 
D) Uşak 
E) Denizli 
67. 

Kurtuluş Savaşı'nda Subaylar Savaşı olarak da bilinen muharebe aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eskişehir - Kütahya Muharebesi 
B) Sakarya Muharebesi 
C) Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
D) I. İnönü Muharebesi 
E) II. İnönü Muharebesi 68. 

Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal'in Millî Mücadele Dönemi'nde yaptığı görevlerden biri değildir? 

A) İcra Vekilleri Heyeti Başkanlığı 
B) Halk Fırkası Başkanlığı 
C) Meclis Başkanlığı 
D) Temsil Heyeti Başkanlığı 
E) Başkomutanlık 69. 

Cumhuriyet Halk Partisi'ni diğer partilerden ayıran ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cumhuriyetçilik 
B) Halkçılık 
C) Devletçilik 
D) Milliyetçilik 
E) Laiklik 
70. 

17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini hangi şehirde açmıştır? 

A) Konya 
B) Antep 
C) Samsun 
D) İstanbul 
E) Urfa 

71. 

Türk Ocakları ve Karakol Cemiyeti tarafından 23 Mayıs 1919'da işgalleri protesto etmek amacıyla aşağıdaki eylemlerden hangisi yapılmıştır? 

A) Kadıköy Mitingi 
B) Sultan Ahmet Mitingi 
C) Afyon Kongresi 
D) Alaşehir Kongresi 
E) Milli Kongre Toplantısı 
72. 

Erzurum Kongresi'nin toplanmasında aşağıdaki isimlerden hangisinin doğrudan bir etkisi olmamıştır? 

A) Kâzım Karabekir 
B) İsmet Paşa 
C) Mustafa Kemal 
D) Albay Refet 
E) Rauf Bey 

73. 

İşgal amacı taşımıyorsa, dış yardımların kabul edilebileceği aşağıdaki süreçlerden hangisinde ilk kez vurgulanmıştır? 

A) Samsun Raporu 
B) Amasya Genelgesi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi 
E) Amasya Görüşmeleri 
74. 

M. Kemal'in siyasi tartışmaların uzağında tutulmasını söylediği, yani partilerüstü gördüğü ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Devletçilik 
B) İnkılapçılık 
C) Milliyetçilik 
D) Cumhuriyetçilik 
E) Halkçılık 
75. 

Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisi olan ulusal egemenlikten ilk defa aşağıdakilerin hangisinde bahsedilmiştir? 

A) Havza Genelgesi 
B) Amasya Tamimi 
C) Erzurum Kongresi 
D) Sivas Kongresi 
E) Amasya Protokolleri 76. 

Millî Mücadele'de ilk silahlı çatışma aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde başlamıştır? 

A) İzmir 
B) Samsun 
C) Hatay-Dörtyol 
D) İstanbul 
E) Ankara 
77. 

Mustafa Kemal'e Atatürk unvanı hangi tarihte verilmiştir? 

A) 21 Haziran 1934 
B) 24 Kasım 1934 
C) 23 Nisan 1920 
D) 29 Ekim 1923 
E) 19 Mayıs 1952 
78. 

I. Hadi Paşa 
II. Rıza Tevfik 
III. Rauf Bey 

Yukarıda verilenlerden hangileri Sevr Antlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan görevliler arasında değildir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
79. 

1921 Anayasası'nın; 

I. Yasama ve Yürütme TBMM'ye aittir 
II. Meclis savaş ve barışa karar verebilir 
III. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir 

maddelerinden hangileri günümüzde de geçerlidir? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
80. 

I. Mustafa Kemal 
II. Şerif Bey 
III. Celalettin Arif 

Yukarıda verilenlerden hangileri I. TBMM'ye geçici başkanlık yapmıştır? 

A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III 
E) I, II ve III 
81. 

Devlet düzeninin laikleşmesi yolunda atılan ilk ciddi adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1928 yılında anayasadan "Devletin dinî İslam'dır" ibaresinin çıkarılması 
B) Cumhuriyetin ilanı 
C) Saltanatın kaldırılması 
D) 1937 yılında laiklik ilkesinin anayasaya girmesi 
E) Halifeliğin kaldırılması 82. 

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir? 

A) İtil Bulgarları 
B) Karahanlılar 
C) Tolunoğulları 
D) Karluklar 
E) Peçenekler 83. 

Aşağıdaki Türk - İslam Devletleri'nden hangisi ilk kez Hicaz Bölgesi'ne hâkim olmuştur? 

A) İhşidiler 
B) Gazneliler 
C) Karahanlılar 
D) Karluklar 
E) Tolunoğulları 
84. 

Sultan ile divan arasındaki yazışmaları, görüşmeleri düzenlemekle görevli saray görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Emir-i Dad 
B) Emir-i Candar 
C) Pervaneci 
D) Tuğrai 
E) Hacip 
85. 

Aşağıda verilen devlet-eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? 

A) Gazneliler - Zafer Kuleleri 
B) Büyük Selçuklular - Mescid-i Cuma 
C) Karahanlılar - Ayşe Bibi Türbesi 
D) Karahanlılar - Gök Medrese 
E) Büyük Selçuklular - Rey Medresesi 86. 

Selçuklularda istihbarat ve postacılık görevini yerine getiren divan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Divan-ı Berid 
B) Divan-ı Arız 
C) Divan-ı İşraf 
D) Divan-ı İnşa 
E) Divan-ı İstifa 
87. 

1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. Aynı yıl içinde seçilen Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sabiha Güreyman 
B) Sabiha Gökçen 
C) Rahime Batu 
D) Müfide İlhan 
E) Pakize İzzet Tarzi 
88. 

Türkiye'de ilk kadın yargıçlar hangi yıl içinde atanmışlardır? 

A) 1930 
B) 1931 
C) 1932 
D) 1933 
E) 1934 
89. 

1931 yılında ilk kadın cerrah olarak çalışmaya başlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sabiha Güreyman 
B) Sabiha Gökçen 
C) Rahime Batu 
D) Müfide İlhan 
E) Pakize İzzet Tarzi 
90. 

1933 yılında ilk kadın inşaat mühendisi olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sabiha Güreyman 
B) Sabiha Gökçen 
C) Rahime Batu 
D) Müfide İlhan 
E) Pakize İzzet Tarzi 
91. 

TBMM'ye 18 kadın milletvekilinin girdiği seçim tarihi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1931 
B) 1932 
C) 1933 
D) 1934 
E) 1935 
92. 

1935 yılında kadın hastalıkları ve doğum alanında uzmanlık eğitimini tamamlayan ve kadın doğum uzmanı olan ilk Türk kadını aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sabiha Güreyman 
B) Sabiha Gökçen 
C) Rahime Batu 
D) Müfide İlhan 
E) Pakize İzzet Tarzi 
93. 

1936 yılında ilk kadın savaş pilotu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sabiha Güreyman 
B) Sabiha Gökçen 
C) Rahime Batu 
D) Müfide İlhan 
E) Pakize İzzet Tarzi 94. 

29 Ekim'in millî bayram sayılması hakkında kanun hangi tarihte kabul edilmiştir? 

A) 29 Ekim 1925 
B) 19 Nisan 1925 
C) 23 Nisan 1929 
D) 19 Mayıs 1925 
E) 30 Ağustos 1925 
95. 

Çocuk Bayramı hangi tarihte ilk kez kutlanmıştır? 

A) 29 Ekim 1929 
B) 23 Nisan 1923 
C) 23 Nisan 1925 
D) 23 Nisan 1929 
E) 23 Nisan 1933 
96. 

I. Matbuat Kanunu 
II. İlköğretimin zorunlu ve parasız hâle getirilmesi 
III. Karma eğitime geçilmesi 
IV. Halkevlerinin açılması 
V. Hatay'ın Türkiye'ye katılması 

Yukarıda verilen gelişmelerden kaç tanesi Atatürk Dönemi'nde meydana gelmiştir? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 
97. 

17 Şubat 1923 yılında düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını kim yapmıştır? 

A) Kâzım Karabekir 
B) İsmet İnönü 
C) Mustafa Kemal 
D) Rauf Orbay 
E) Bekir Sami Bey 
98. 

17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne çiftçi, sanayici, tüccar ve işçi kesimlerinin temsilcilerinden oluşan 1135 kişi katılmıştır. Kongreye katılımın ekonomi ile ilgili her alandan olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum, kongrenin aşağıdaki ilkelerden hangisi yönünden daha ağır bastığını ortaya koymaktadır? 

A) Devletçilik 
B) Laiklik 
C) Halkçılık 
D) Milliyetçilik 
E) Cumhuriyetçilik 99. 

Divanıhümayun'a hangi Osmanlı padişahından itibaren veziriazamlar başkanlık etmeye başlamıştır? 

A) Orhan Bey 
B) I. Murat 
C) II. Mehmet (Fatih) 
D) I. Süleyman (Kanuni) 
E) II. Mahmut 100. 

Sadrazamlık makamına hangi Osmanlı padişahı döneminden sonra Babıali denmiştir? 

A) II. Mehmet (Fatih) 
B) I. Süleyman (Kanuni) 
C) II. Mahmut 
D) I. Abdülhamit 
E) II. Murat 101. 

İlk kazaskerlik makamı hangi Osmanlı padişahı döneminde oluşturulmuştur? 

A) Orhan Bey 
B) I. Murat 
C) II. Mehmet (Fatih) 
D) I. Süleyman (Kanuni) 
E) II. Mahmut 102. 

Şeyhülislamlık makamı hangi Osmanlı padişahı döneminde sadrazam ile eşit konuma getirilmiştir? 

A) Orhan Bey 
B) I. Murat 
C) II. Mehmet (Fatih) 
D) I. Süleyman (Kanuni) 
E) II. Mahmut 103. 

İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
B) Fedakâran-ı Millet Fırkası 
C) Osmanlı Ahrar Fırkası 
D) Osmanlı Demokrat Fırkası 
E) Mutedil Hürriyetperveran Fırkası 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder